Dydaktyka

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 40/2021 z dnia 17/05/2021

w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020

w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość.

Zarządzenie nr 173/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w procesie kształcenia na odległość.