Konkurs nr 1/NNA

Badacz w projekcie naukowym Researcher in a scientific research project

 

Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc, badacza w grupie pracowników  naukowo-badawczych, w ramach projektu badawczego, pt.: "Turing, Ashby, and 'the Action of the Brain'", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Opus-19”.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483348

Kierownik projektu: dr Hans Joachim Greif.

Zadania

Badacz post-doc będzie:

 • realizował zadania badawcze określone w opisie projektu, które leżą w zakresie jego kompetencji;
 • przyczyniał się do projektowania i planowania szczegółów realizacji tych zadań badawczych;
 • uczestniczył w przygotowaniu wyników badań do prezentacji i publikacji;
 • prezentował i publikował wyniki badań we współpracy z członkami zespołu projektu badawczego;
 • brał udział w działaniach związanych z badaniami, np. w organizacji warsztatów;
 • brał udział w spotkaniach zespołu badawczego;
 • współpracował z kierownikiem projektu podczas przygotowania wyników badań do publikacji.

Wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie filozofii lub innej nauki związanej z tematem projektu;
 • znaczące doświadczenie w zakresie historii i filozofii sztucznej inteligencji; cybernetyki i dziedzin pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych;
 • doskonała znajomość języka angielskiego (poziom CEFR C1/C2 w czytaniu, pisaniu i mówieniu), w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka angielskiego jako języka roboczego w projekcie.

Dodatkowymi atutami będą

 • publikacje w recenzowanych wydawnictwach naukowych w dziedzinie związanej z tematem projektu;
 • formalne wykształcenie lub praktyczne doświadczenie w zakresie pracy archiwalnej i/lub jakościowych metod nauk społecznych;
 • umiejętności organizacyjne, administracyjne i medialne,
 • gotowość do przeniesienia się do Warszawy, jako miejsca prowadzenia badań,
 • znajomość języka polskiego.

Warunki zatrudnienia

 • Stanowisko: typu post-doc, badacz w grupie pracowników  naukowo-badawczych, w projekcie badawczym.
 • Jednostka realizująca projekt: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01 czerwca 2021 r. lub później.
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Wymiar zatrudnienia: pełny etat.
 • Maksymalny czas trwania zatrudnienia: 36 miesięcy.
 • Termin składania dokumentów: 03.05.2021 r.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w jednym PDF-ie, jeśli dokumenty składane są  drogą elektroniczną)

 • podanie o zatrudnienie;
 • list motywacyjny, w którym należy również opisać swoją szczególną motywację i krótko przedstawić swoje kwalifikacje;
 • CV zawierające informacje o pracy badawczej i osiągnięciach naukowych;
 • kwestionariusz osobowy (.docx) ;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów doktoranckich.

Dokumenty można składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl

 

 

The Warsaw University of Technology, Faculty of Administration and Social Sciences, announces a call for applications for a post-doc position, researcher in the group of scientific and research employees, within the framework of the research project: "Turing, Ashby, and 'the Action of the Brain'", financed by the National Science Center from funds in the program "Opus-19".

Details about the project can be found here: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483348

Project manager: Dr. Hans Joachim Greif.

Tasks

The post-doc researcher will:

 • perform research tasks specified in the project description, which fall within its competence;
 • contribute to implementation of the design and planning of research tasks’ details;
 • participate in the preparation of research results’ presentation and publication;
 • present and publish research results in collaboration with members of the research project team;
 • participate in research activities, such as organizing workshops;
 • participate in meetings of the research team;
 • collaborate with the project manager in the process of research results publication.

Requirements

 • PhD in philosophy or other science related to the topic of the project;
 • significant experience in the history and philosophy of artificial intelligence, cybernetics and related fields;
 • experience in conducting research projects;
 • excellent English language (CEFR C1 / C2 level in reading, writing and speaking), allowing the use of English as a working language in the project.

We consider as additional advantages

 • publications in peer-reviewed scientific publications in a field related to the project topic;
 • formal education or practical experience in archival work and / or qualitative social science methods;
 • organizational, administrative and media skills,
 • readiness to move to Warsaw as a research site,
 • knowledge of the Polish language.

Conditions of employment

 • Position: post-doc type, researcher in a group of research employees, in a research project.
 • Academic unit implementing the project: Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology.
 • Employment start date: June 1, 2021 or later.
 • Form of employment: employment contract.
 • Employment time: full time.
 • Maximum duration of employment: 36 months.
 • Deadline for submitting documents: 03.05.2021

Candidates should submit the following documents (in one PDF file if the documents are submitted electronically)

 • employment application;
 • cover letter, in which you should also describe your particular motivation and briefly present your qualifications;
 • CV containing information about research work and scientific achievements;
 • personal questionnaire (.docx) ;
 • a copy of the diploma of completing doctoral studies.

Documents shall be submitted to Deans Office, Faculty of Administration and Social Sciences of Warsaw University of Technology, 00-661 Warsaw, Plac Politechniki 1 (2nd floor, room 203), Phone +48 (22) 234-59-58; +48 (22) 234-64-17. Electronic applications shall be sent to: agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl