Konkurs nr 4/NNA

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN-SNSF OPUS 20 – LAP: doktorat na temat argumentacyjnych zastosowań refrazy w ujęciu retorycznym, lingwistycznym i pragmatycznym,  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Laboratorium Nowego Etosu (Laboratory of the New Ethos) na Wydziale Administracji i Nauk społecznych Politechniki Warszawskiej (https://newethos.org/) poszukuje doktoranta do realizacji projektu badawczego „AMoRe: An Argumentative Model of Rephrase: Pragmatic and Rhetorical Approach" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2020/39/I/HS1/02861) oraz przez szwajcarską fundację Swiss National Science Foundation (SNSF). Projekt AMoRe będzie realizowany przez 48 miesięcy przez szwajcarsko-polski zespół, w skład którego wchodzą badacze z Laboratorium Nowego Etosu na Politechnice Warszawskiej (Marcin Koszowy i Katarzyna Budzyńska), Uniwersytetu we Fryburgu (Steve Oswald i Pascal Gygax) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Barbara Konat). Projekt będzie obejmował współpracę z przedstawicielami Międzynarodowego Komitetu Doradczego projektu AMoRe, w którego skład wchodzą: Isabela Fairclough (Wielka Brytania), Jean Goodwin (USA), Benno Stein (Niemcy) i Christopher Tindale (Kanada).  

Celem projektu AMoRe jest opracowanie argumentacyjnego modelu refrazy, zjawiska komunikacyjnego, w którym nadawca przedstawia swoją wypowiedź jako zgodną z oryginalnym komunikatem, do którego nawiązuje, jednocześnie zmieniając jego brzmienie i modyfikując znaczenie w celu realizacji pewnych celów retorycznych, na przykład zwiększenia ładunku emocjonalnego przekazu, objaśnienia, zaakcentowania lub podsumowanie jego treści lub też wyeksponowania własnej pozycji w wymiarze eksperckości lub elokwencji. W tym celu zostaną zidentyfikowane typy intencji komunikacyjnych nadawców komunikatu  wraz z ich perswazyjnym wpływem na odbiorcę (zob. https://newethos.org/projects/).

Laboratorium Nowego Etosu poszukuje kandydata, który posiada doskonałe umiejętności analityczne (takie jak doświadczenie w analizie dyskursu i argumentacji) wraz ze znajomością podstaw powiązanych z tą tematyką dyscyplin (takich jak teoria argumentacji, retoryka, pragmatyka i filozofia języka ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy) i jest zainteresowany badaniem dynamiki komunikacji.

Rozprawa doktorska powstanie pod kierunkiem dr. hab. Marcina Koszowego (https://newethos.org/koszowy/) na Politechnice Warszawskiej (https://www.pw.edu.pl/engpw), zajmującej pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce.

Stypendium doktoranckie wynosi 5.000 PLN miesięcznie (bez opodatkowania). O udział w projekcie mogą się ubiegać osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub które uczęszczają na ostatni rok studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. (lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, w późniejszym terminie) i potrwa 48 miesięcy.

Zgłoszenia (które należy przesyłać na adres: marcin.koszowy@pw.edu.pl) powinny zawierać:

  1. CV uwzględniające (w wypadku, gdy dotyczy to Kandydatów) informacje o dotychczasowych doświadczeniach badawczych, wykształceniu, zatrudnieniu, otrzymanych nagrodach, realizowanych grantach, pobytach zagranicznych, wykładach, warsztatach i szkołach letnich oraz umiejętnościach i publikacjach;
  2. list motywacyjny, wyszczególniający plany zawodowe i związek profilu badawczego kandydata z celami i zakresem projektu AMoRe (zgodnie z powyżej zamieszczonym opisem);
  3. streszczenie pracy magisterskiej;
  4. dowód biegłej znajomości języka angielskiego.

Termin składania wniosków upływa 10 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2021 r.