Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

obrazek: logo polskiej komisji akredytacyjnej

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Administracja – na poziomie studiów I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w uchwale nr 744/2023 z dnia 7 września 2023 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Politechnice Warszawskiej umożliwia studentom kierunku Administracja osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

PKA oceniła m.in. koncepcję i cele kształcenia,  realizację programu studiów, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi oraz wsparcie osób studiujących na Wydziale w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym i wejściu na rynek pracy.
Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

Pracownikom, Studiującym oraz wszystkim zaangażowanym w proces kształcenia dziękujemy i serdecznie gratulujemy!