Wyniki kwalifikacji na studia dostępne będą na indywidualnych kontach w systemie IRK w dniu 18.07.2023 r.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, na kierunek Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane w dni robocze od 19.07.2023 do 24.07.2023 w godz. 9.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy ul. Plac Politechniki 1, Warszawa.

 • Kandydaci, których nazwisko rozpoczyna się od litery A - Ł – składają dokumenty w pokoju 207 GG
 • Kandydaci, których nazwisko rozpoczyna się od litery M - Ż – składają dokumenty w pokoju 222 GG

Wszyscy kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią (przypominamy, że odpis świadectwa to również oryginalny dokument).
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,

W przypadku zgłoszenia w procesie kwalifikacji dodatkowych dokumentów, należy złożyć odpowiednio:

 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.),
 • kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (warunek aplikowania na studia anglojęzyczne) są zobowiązani do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności w jakim kraju świadectwo zostało wydane),
 • dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tej informacji zaznaczonej  na świadectwie),
 • dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

UWAGA !!!

 • Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
 • Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć.
 • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane upoważnienie, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości  Upoważnienie do dostarczenia dokumentów w imieniu kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia 2023/2024 (.pdf)
 • Formularz upoważnienia nie wymaga potwierdzenia notarialnego.
 • Kandydaci, którzy w momencie składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do złożenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcia studiów w Politechnice Warszawskiej Zgoda rodziców na podjęcie studiów przez osoby niepełnoletnie 2023/2024 (.pdf) .