Efekty przedmiotowe - Praktyki zawodowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W_01
Student ma podstawową wiedzę o celach, funkcjonowaniu i organizacji pracy instytucji wynikających z regulacji prawnych, ze szczególnym ukierunkowaniem na podmioty administracji publicznej.

Efekt W_02
Zna najważniejsze dokumenty regulujące funkcjonowanie danej instytucji (ustawa, rozporządzenie, statut, regulamin organizacyjny itp.).

Efekt W_03
Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach prawnych dotyczących zasad przetwarzania informacji w danej instytucji.

Efekt W_04
Ma podstawową wiedzę na temat sposobów realizacji zadań wynikających z obowiązków pracowniczych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U_01
Student potrafi prawidłowo wyszukiwać, wybierać i stosować dostępne przepisy prawa, informacje, materiały, nowoczesne metody i narzędzia (np. teleinformatyczne) niezbędne do realizacji zadań, wynikające z funkcjonowania danej instytucji.

Efekt U_02
Umie właściwie podejmować działania mające na celu zgodną z prawem realizację powierzonych zadań (planowanie, analiza, realizacja).

Efekt U_03
Umie właściwie stosować przepisy prawa bezpośrednio związane z zadaniami realizowanymi na danym stanowisku pracy.

Efekt U_04
Umie postrzegać problemy i potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane przepisy prawa.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K_01
Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy.

Efekt K_02
Jest świadom znaczenia zastosowania zgodnych z prawem zasad bezpiecznego przetwarzania informacji w instytucji.

Efekt K_03
Rozumie potrzebę właściwego przygotowania się do wykonywanych zadań (kompetencje).