Opłaty za studia

 • Decyzja nr 118 /2023 (.pdf) Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. 
  w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2023/2024 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub lit. d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Decyzja nr 113/2022 (.pdf) Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Decyzja nr 95/2021 (.pdf) Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r.
  w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Decyzja nr 123/2020 (.pdf) Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2022 r.
  w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Faktury za studia wystawiamy na prośbę studenta. Zgłoszenie proszę kierować do p. Elżbiety Czarneckiej 22 234 62 85 lub na  elzbieta.czarnecka@pw.edu.pl w ciągu siedmiu dni od daty wpłaty, a pod koniec miesiąca, najpóźniej w dniu następnym, podając dane jak we wzorze tytułu przelewu (nie podłączać dowodu wpłaty). Jeśli płatnikiem jest firma, to proszę o informację przed wystawieniem faktury.

Przelewy na konta

Wpłaty na konta bankowe WAiNS należy opisywać wg. następującego wzoru, który ma służyć poprawności księgowania tych wpłat:

 • nazwisko i imię studenta lub studentki,
 • numer albumu,
 • tytuł — czesne, legitymacja, różnice programowe, dyplom, wznowienie, warunek,
 • rok i studia — licencjackie albo magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne,
 • wydział.

Przykładowy tytuł przelewu: Kowalski Jan 314159 czesne 3 r. lic. nst. WAiNS.

Nazwiska podane pod koniec opisu wpłaty są niewidoczne w elektronicznym wykazie wpłat, prosimy stosować powyższy wzór.

Numery kont

Dla każdego studenta WAiNS utworzono indywidualny numer konta bankowego, na które jest zobowiązany wnosić wszystkie wymagane opłaty.
Z wyjątkiem składek ubezpieczeniowych (ans.pw.edu.pl) na to konto bankowe student wnosi opłaty przed podjęciem studiów, jak również opłaty wymagane w ich trakcie.

Więcej w pliku PDF (.pdf)