Pomoc materialna

Każdy student Wydziału Administracji i Nauk Społecznych może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Stypendium Rektora
  4. Zapomoga

Szczegółowe informacje dotyczące każdego wymienionego wyżej świadczenia znajdują się w najnowszym Regulaminie dostępnym na stronie Biura Kanclerza (https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego), z którym należy się dokładnie zapoznać

Informacje na temat pomocy materialnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej można uzyskać u pani Pauliny Czeredys w dziekanacie Wydziału (pok. 207) w godzinach przyjęć studentów oraz/lub u dowolnego członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące stypendiów i pomocy materialnej znajdują się na stronie internetowej Biura Kanclerza.

PRZYPOMINAMY wszystkim studentom o komputerowym wypełnianiu wniosków - dane muszą być czytelne.

WAŻNE INFORMACJE:

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem - 16 października 2023 r.

Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie do 16 października 2023 r., może wystąpić o to stypendium w czasie całego roku akademickiego, z tym że stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Przypominamy również, że studenci, których dochód nie przekracza kwoty 600 zł/osobę powinni dołączyć zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. WAŻNE: Zgodnie z zapisem w Regulaminie, dokument ten ma dotyczyć świadczeń pieniężnych otrzymanych w roku składania wniosku. Zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest tożsame z zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Prosimy zatem o wcześniejsze wystąpienie do odpowiednich instytucji o wydanie stosownego dokumentu.

UWAGA: ubiegając się o zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, dotyczące dochodów za 2022 osób poniżej 26 roku życia, należy poprosić również o uwzględnienie dochodów z tzw. „pitu dla młodych” i dodać je w formularzu

Informujemy że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 – 5.549,00 zł.

Formularz wniosku i wymagane do stypendium socjalnego oświadczenia do pobrania ze strony: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Informujemy, że składanie i procedowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o zapomogę przez studentów odbywa się z wykorzystaniem uczelnianego systemu USOS Web. Pozostałe wnioski składane i rozpatrywane są w dotychczasowej, tradycyjnej „papierowej formie".

Studenci zainteresowani złożeniem wyłącznie wniosku o stypendium rektora, proszeni są o pozostawienie go w godzinach przyjęć dziekanatu u p. Czeredys, na wyznaczonym stanowisku – bez czekania w kolejce. Formularze MUSZĄ BYĆ AKTUALNE oraz UZUPEŁNIONE wszystkimi niezbędnymi informacjami - wyliczoną i wpisaną średnią ważoną (będzie weryfikowana) oraz stosownymi zaświadczeniami, potwierdzającymi osiągnięcia studenta (zgodnie z wytycznymi z Regulaminu na rok akademicki 2023/2024.

Wszystkich studentów zainteresowanych składaniem wniosków o pomoc materialną prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem i zasadami dokumentowania dochodu (w treści regulaminu) - pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów.

Osoby, ubiegające się o stypendium za wysokie wyniki w nauce, które wcześniej nie studiowały na naszym Wydziale, a zostały przyjęte na 1 rok mgr, powinny do wniosku dołączyć:

  • • zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające uzyskaną na 3 roku licencjatu średnią ważoną - a w przypadku jego braku
  • • kopię suplementu (oryginał do wglądu) wraz z uzupełnionym komputerowo i wydrukowanym przelicznikiem  - załącznik (.xls) .

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się również o stypendium Rektora – formularz do pobrania na stronie Biura Kanclerza ( https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-Rektora )