Praktyki studenckie

Praktyki studenckie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi, co najmniej 3 tygodnie (15 dni roboczych) z tym, że minimalny wymiar godzinowy obowiązkowych praktyk wynosi 75 godzin.

W programie studiów, praktyki zawodowe wpisane są na 6 semestrze, z tym, że mogą być realizowane w dowolnym okresie studiów. Dobrą praktyką jest aby praktyki zawodowe realizować po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, z tym, że realizacja praktyk nie może kolidować z innymi obowiązkami studenta.

W przypadku wcześniejszego zaliczenia praktyk zawodowych, zaliczenie wpisywane jest w systemie USOS w 6 semestrze (bez względu na czas dostarczenia dokumentów potwierdzających zaliczenie praktyk zawodowych). 

Zaliczenie praktyk zawodowych jest wymagane w celu uzyskania absolutorium i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Praktyki można realizować w kilku podmiotach, przy czym student każdorazowo zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania.

Praktyka może być realizowana w jednostkach administracji publicznej, instytucjach społecznych, instytutach naukowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach lub w innych podmiotach, w których charakter realizowanej praktyki pozwoli uzyskać założone efekty kształcenia.

Na poczet obowiązkowych praktyk studenckich, może zostać uznana wykonywana praca i realizowane przez studenta Wydziału zadania jeżeli:

  • student był lub jest zatrudniony w podmiocie lub wielu podmiotach na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, których czas trwania wynosił w sumie minimum 1 miesiąc,
  • student lub absolwent innej Uczelni zrealizował już lub jest w trakcie realizacji praktyki studenckiej,
  • student prowadzi lub prowadził samodzielnie działalność gospodarczą;
  • student uczestniczy lub uczestniczył w stażach i praktykach w podmiotach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia,
  • student wykazywał się aktywną działalnością organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.

Warunkiem uznania pracy jako obowiązkowych praktyk studenckich jest uzyskanie w trakcie jej realizacji odpowiednich efektów kształcenia w tym efektów dot. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

O uznaniu innych form pracy, tj. realizacji zadań na poczet obowiązkowych praktyk studenckich decyduje Opiekun praktyk (na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzupełniony o informacje oraz dokumentację zaświadczającą o wykonywanych zadaniach, uzyskanych umiejętnościach, zajmowanym stanowisku, zakresie obowiązków oraz czasie wykonywanej pracy. 

Procedura administracyjna

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzgodnić z pracodawcą jej organizację i zakres obowiązków, a następnie przynajmniej w dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyki zgłosić się do osoby zajmującej się obsługą administracyjną procesu praktyk, tj. do p. Pauliny Czeredys, pok. 207 (dziekanat Wydziału) lub Opiekuna praktyk lub Prodziekana ds. Studenckich z kompletem wypełnionych dokumentów obejmujących:

Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki student powinien przed jej rozpoczęciem dostarczyć do dziekanatu jeden kompletny i podpisany przez Pracodawcę egzemplarz Porozumienia.

Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć:

Uznanie wykonywanej pracy (praktyki, stażu, samodzielnej działalności gospodarczej) tytułem obowiązkowej praktyki studenckiej, odbywa się na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia Rektora Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej dokumentacji, która będzie pomocna w celu udokumentowania wykonywanych zadań praktycznych.

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiada Opiekun Praktyk. Pracę Opiekuna koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Opiekun praktyk
dr Cezary Woźniak

e-mail: cezary.wozniak@pw.edu.pl
Dyżur: czwartki, godz. 14.15-16.00, pok. 511 Noakowskiego 18/20 V piętro;

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Krzysztof Urbaniak
Dyżur: wtorek, godz. 11.45-13.45,
pok. 225a - Gmach Główny
Plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 6239
e-mail: krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl