Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

  1. W sytuacjach konfliktowych, zaistniałych w zakresie praw i obowiązków studenta między stronami, z których co najmniej jedną stroną jest student stosuje się procedurę określoną w zarządzeniu dziekana w sprawie procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych z udziałem studentów, członków kadry prowadzącej kształcenie i pracowników prowadzących obsługę administracyjną procesu kształcenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych (Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana WAiNS PW z dnia 16 listopada 2021).
  2. W sytuacjach konfliktowych studenci mogą również skorzystać z pomocy Rzecznika zaufania dla studentów, powołanego do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami lub pracownikami a organami Uczelni, a także pomiędzy członkami społeczności akademickiej (rzecznik.studenci@pw.edu.pl)
  3. Studencki Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne, w tym prowadzi mediacje, w sprawach, w których stronami konfliktu są Studenci.
    (więcej informacji: https://bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania/Studencki-Rzecznik-Zaufania)
  4. Ochrona praw studentów Wydziału, zgodnie z zapisami Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej należy do kompetencji Samorządu Studentów.

 

Regulacje wewnątrzuczelniane: