Historia Wydziału

PÓŁ WIEKU NA PW: HISTORIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Prowadzenia przez Politechnikę Warszawską zajęć dydaktycznych z przedmiotów prawnych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych miało miejsce już w drugiej dekadzie dwudziestego wieku. Z dostępnych źródeł archiwalnych wynika, że PW była pierwszą spośród trzech istniejących na terytorium Drugiej Rzeczypospolitej akademickich uczelni technicznych, której władze wdrożyły do programów nauczania także przedmioty rozszerzające wiedzę przyszłych inżynierów o aspekty z innych obszarów życia społecznego i publicznego.

 

Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych (1969-1991)

Aż do końca lat 60. XX wieku wykłady i ćwiczenia były prowadzone przez wykładowców zatrudnianych przez poszczególne wydziały PW – nie istniała samodzielna jednostka organizacyjna, która by ich zrzeszała. Przełom nastąpił w roku akademickim 1969/1970, kiedy władze uczelni podjęły decyzję o powołaniu do funkcjonowania Instytutu Nauk Ekonomiczno- Społecznych (INES) nadając mu status jednostki pozawydziałowej. Prowadzono wówczas m.in. przedmioty z gospodarki, kierunków politycznych, filozofii. Instytutem kierowali doc. dr hab. Stanisław Szefler (dyrektor INES), doc. dr Zdzisław Bombera  (zastępca dyrektora ds. nauczania) oraz doc. dr Jerzy Ruszkiewicz  (zastępca dyrektora ds. dydaktyki). Wieloletnim pracownikiem INES był zasłużony dla Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Stefan Marciniak, ekonomista, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych w latach 1981-1990 oraz członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 1990-1993. Profesor Marciniak był także wieloletnim redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych Kolegium Nauk Społecznych i Administracji.

 

Ośrodek Nauk Społecznych PW (1992-1998)

W dniu 30 października 1991 r. Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o zniesieniu Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych. W jego miejsce, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat PW Regulaminu Organizacyjnego, decyzją Rektora z 19 lutego 1992 r. powołany został Ośrodek Nauk Społecznych. Ośrodek rozpoczął działalność w październiku tego samego roku. Studenci mieli do wyboru znacznie szerszy niż wcześniej wybór zajęć z szeroko pojmowanych nauk społecznych. Jednocześnie wiodącym obszarem kształcenia w Ośrodku Nauk Społecznych miało stać się kształcenie w zakresie administracji.

W ramach Ośrodka działało także Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów i nowoprzyjętych asystentów PW. We władzach ONS zasiadali: dr Tadeusz Zembrzuski (dyrektor), prof. dr hab. Stefan Marciniak (z-ca dyrektora ds. nauki) oraz dr Teresa Wojtowicz (z-ca dyrektora ds. nauczania). W Ośrodku, na czele którego stała dr Helena Kisilowska, działały cztery niezależne zespoły naukowe: Zespół Nauk Ekonomicznych, Zespół Nauk Prawnych,  Zespół Socjologii oraz Zespół Filozofii.

 

Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (1998-2008) – utworzenie kierunku administracja

Dynamiczny rozwój jednostki został dostrzeżony przez Senat PW, który 17 czerwca 1998 r. podjął decyzję o przekształceniu ONS w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, będąc pozawydziałową jednostką organizacyjną, mogło wykonywać zadania dydaktyczne i naukowe.

Decyzją i staraniami władz PW, które miały na uwadze potencjał naukowy, dydaktyczny, a także potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego podjęto decyzję o utworzeniu kierunku administracja, który prowadzony była na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), zaś od 2000 r. także na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Pierwszą dyrektor Kolegium została dr  Elżbieta Przybyła-Piwko, kierująca również Zakładem Socjologii; w 2002 r. funkcję dyrektora objęła dr hab. Helena Kisilowska.

Funkcje organizacyjne we władzach KNSiA pełnili także m.in. dr hab. Józef Marzęcki, dr hab. Ulrich Schrade, dr hab. Stanisław Jankowski, dr Beata Witkowska-Maksimczuk i dr Czesław Pietras. Wraz z transformacją ONS w KNSiA doszło do reorganizacji struktur wewnętrznych, a cztery zespoły zostały zastąpione przez osiem pracowni: Prawa i Administracji, Prawa Samorządu Terytorialnego, Samorządu Terytorialnego, Ekonomii, Polityki Społeczno-Gospodarczej, Historii, Socjologii oraz Filozofii.

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych (od 2008)

Uchwałą Senatu PW z dnia 23 stycznia 2008 r. Kolegium Administracji i Nauk Społecznych zostało zniesione, a w jego miejsce utworzono Wydział Administracji i Nauk Społecznych (uchwała nr 270 XLVI 2008 [23 01 2008] w sprawie utworzenia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych rozpoczął działalność w dniu 1 września 2008 r. Na Wydziale kontynuowano kształcenie na kierunku administracja na studiach pierwszego i  drugiego stopnia. Funkcję pierwszego dziekana objęła prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska (kadencja 2008-2012), której staraniami Wydział powstał.

Podstawy do rozwoju wiedzy z zakresu administracji tworzyła kadra specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, w szczególności nauk zaliczanych do obszaru nauk społecznych, naukowcy reprezentujący nauki prawne, ekonomiczne, nauki o polityce i socjologię.

Zmianie uległa zarazem struktura wewnętrzna – w 2008 roku działalność prowadziły równolegle cztery zakłady naukowo-dydaktyczne (Prawa i Administracji, Ekonomii, Filozofii, Historii i Podstaw Techniki,) oraz trzy pracownie (Prawa i Samorządu Terytorialnego, Socjologii, Polityki Społeczno-Gospodarczej). W kolejnych latach struktura organizacyjna uległa modyfikacjom, w efekcie których obecnie na Wydziale funkcjonują cztery zakłady: Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, Nauk o Administracji i Bezpieczeństwie w Administracji oraz Filozofii i Etyki w Administracji. W 2014 utworzona została nowa, wewnątrzwydziałowa jednostka organizacyjna: Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej.