Kierunek Administracja Zarządcza

Celem kształcenia na kierunku Administracja zarządcza jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w erze cyfrowej w zakresie zarządzania organizacyjno-prawnego w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotach niepublicznych (m.in. kancelariach prawnych, bankach, zakładach ubezpieczeń), jak również jako przedsiębiorców. Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i współczesny model pracy.

 
Zajęcia i moduły zajęć zostały przygotowane w sposób pozwalający kształcić nowoczesnych administratywistów, którzy innowacyjnie zarządzają i wykonują zadania z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy zarówno prawnej, jak również ekonomiczno-społecznej oraz na temat systemów i usług informacyjnych w administracji publicznej, e-administracji, nowych technologii, integracji nowych rozwiązań zarządzania danymi w istniejących już systemach, bezpieczeństwa i ochrony danych. Mają umiejętności i kompetencje miękkie umożliwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, potrafią krytycznie myśleć.

 
W zależności od wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia budowanej w ramach modułów i przedmiotów obieralnych absolwent uzyskuje bardziej rozbudowane kwalifikacje w obszarze nowych technologii, cyberbezpieczeństwa albo e-administracji (studia II stopnia).

 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi aktywną współpracę z Uczelniami w wielu krajach europejskich. Umożliwia Studiującym udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ oraz kształcenie w ramach programów ENHANCE Alliance, którego Politechnika Warszawska jest członkiem. W trakcie studiów możliwe jest realizowanie semestrów na jednej z ponad dwudziestu uczelni europejskich, z którymi Wydział współpracuje (w państwach takich jak m.in.: Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Irlandia), udział w letnich i zimowych szkołach organizowanych przez członków ENHANCE Alliance oraz uzyskanie, poprzez krótkie formy kształcenia realizowane wspólnie na uczelniach partnerskich, różnorodnych kompetencji i umiejętności prospołecznych.