Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2024/2025

Elementy uwzględniane w procesie rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie):

  1. ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
  2. posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujący na studia drugiego stopnia posiada kompetencje konieczne do przyjęcia go na studia na danym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają w szczególności kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują (kierunek: Administracja), a także kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia (kierunkami uznawanymi za kierunki o zbliżonym profilu programowym dla Administracji Zarządczej są: Prawo oraz wybrane kierunki z obszaru nauk społecznych o zakresie programowym zbliżonym do kierunku Administracja, np. Prawo w biznesie).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: (22) 234-6309