Urlopy dziekańskie

Warunki udzielania urlopu określone zostały w Regulaminie Studiów w PW (.pdf)

Podanie o urlop dziekański (.docx)

 1. Student ma prawo do urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów. Do wymienionych urlopów zalicza się urlopy:
  • zdrowotny,
  • okolicznościowy,
  • nieuwarunkowany.
 2. Urlopu udziela dziekan na wniosek studenta. Urlop może być udzielony na okres nie dłuższy niż dwa następujące bezpośrednio po sobie semestry.
 3. Urlop zdrowotny jest udzielany przez dziekana wyłącznie na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza. Wzór wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego określają wewnętrzne akty prawne Uczelni.
 4. Urlop okolicznościowy może zostać udzielony przez dziekana studentowi realizującemu za jego zgodą ponadprogramową część studiów w innej uczelni, odbywającemu staż lub praktykę zawodową, dokumentującemu ważne okoliczności losowe lub gdy występują inne uzasadnione przyczyny udzielenia tego urlopu.
 5. Urlop okolicznościowy jest udzielany przez dziekana:
  • studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka,
  • studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku na wniosek złożony nie później niż 1 rok od dnia urodzenia dziecka,
  • z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
 6. Urlop nieuwarunkowany może zostać udzielony przez dziekana na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia. Urlop ten może być udzielony jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 14 dni od początku semestru.
 7. Udzielając urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów dziekan jednocześnie określa warunki przystąpienia przez studenta do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.
 8. Przedmioty niezaliczone przez studenta w semestrze, na którym udzielono mu urlopu zdrowotnego, uznaje się za nierealizowane z wyłączeniem tych przedmiotów, na których realizację student uzyskał zgodę dziekana w okresie po udzieleniu urlopu.
 9. Student powinien zwrócić się o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.
 10. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Prawo do pomocy materialnej w tym czasie określają ustawa i wewnętrzne akty prawne Uczelni.
 11. Dziekan może wyznaczyć studentowi, powracającemu z urlopu, przedmioty do uzupełnienia wynikające ze zmian zaistniałych w programie studiów podczas trwania urlopu oraz terminy ich zaliczania.
 12. W uzasadnionych przypadkach dziekan lub Rektor może, na wniosek studenta, udzielić mu usprawiedliwienia