Aktualności

Konkurs Dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Zasady konkursu określa Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 marca 2024 roku (.pdf) .

Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Ważny komunikat - Przyjęcia w Dziekanacie WAiNS

Informujemy, że od dnia 1.08.2023 do 31.08.2023 roku Dziekanat został przeniesiony tymczasowo do pok. 229 oraz 229A w Gmachu Głównym PW.

Terminy przyjęć oraz telefony kontaktowe pozostają bez zmian.

Konkurs Dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zasady konkursu określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2022 (.pdf) .

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

  Sponsorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest Siemens Healthcare Sp. z o.o.  

 

Ogłasza się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2022/2023

Zasady konkursu określa regulamin (.pdf) .

Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Wręczenie nagród w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową

  Sponsorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest Siemens Healthcare Sp. z o.o.  

Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

III semestr – kontynuacja grup przed B2

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 14.15-15.45 i w piątki w godz. 12.15-13.45.

Student samodzielnie rejestruje się do grup wg tabeli (.pdf)  , w USOS.

Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

1. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się drogą elektroniczną
(w systemie USOS PW):

Konkurs Dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Trwa konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zasady konkursu określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2022 (.pdf) .

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie

Informujemy, że ogłoszona została tegoroczna edycja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

  Sponsorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest Siemens Healthcare Sp. z o.o.  

 

Ogłasza się konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu administracji w systemie ochrony zdrowia w roku akademickim 2021/2022

Zasady konkursu określa regulamin (.pdf) .

Terminy zapisów

TERMINY ZAPISÓW

Informujemy, że w poniższych terminach odbędą się następujące zapisy, za pośrednictwem USOSweba:

Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2021-2022

W nawiązaniu do pisma nr DZP. 261. 25. 2021 z dnia 30.09.2021 r. Zastępcy Kanclerza PW dr Jolanty Ewartowskiej  informuję,  że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków, jako ubezpieczyciel wybrana została firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 132

SZKOLENIE BHP OBOWIAZKOWE (uwaga termin został przedłużony do 24.10.2021)

Dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zostały utworzone grupy w MS Teams:

1)        WANS_I_Szkolenie BHP dla studentów PW

           Kod dostępu/dołączenia do grupy do 200 osób (stacj.): rmrdjdq

2)        WANS_II_Szkolenie BHP dla studentów PW

           Kod dostępu/dołączenia do grupy do 100 osób (niestacj.): xj4z41b

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Organizacja zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021 Z

  1. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.
  2. Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).
  3. Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW

BRAK PRZYJĘĆ STUDENTÓW W OKRESIE REJESTRACYJNYM

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem okresu rejestracyjnego Dziekanat WAiNS będzie nieczynny dla studentów w terminie od 20.09.2021 do 28.09.2021 r.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy.

Studium Języków Obcych - Informacje dla studentów III semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Ekurs - Przysposobienie biblioteczne

Studenci Wydziału i Administracji Nauk Społecznych PW są zobowiązani do zaliczenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Termin: 23 kwietnia - 05 maja

Dziekanat w czasie COVID - obsługa studentów do 16 czerwca 2021

W związku z zarządzeniem Rektora PW dotyczącym prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. (Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021) obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji mailowej lub telefonicznej!

Studium Języków Obcych - rozpoczęcie zajęć dla studentów II i IV semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Studium Języków Obcych - Informacje dla studentów II i IV semestru

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Zarządzenie Rektora nr 7/2021 z dnia 28/01/2021

w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 172/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2020

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Warszawskiej.